Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Wrzesień 2022

  1. Co słychać w przedszkolu?
  2. Jak być superbezpiecznym?
  3. Jakie są moje supermoce?
  4. Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

– zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą

– przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań

– szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym

– samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie

– czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie

– pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego

– nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko

– sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach

– używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi

– formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji

– poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru

– interpretowanie znaczenia wybranych znaków umownych

– rozpoznawanie słyszanych piosenek i tańców, określanie ich budowy

– uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska; technicznego, np. składanie zabawek z oddzielnych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań

– rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie

– nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia

– określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków

– zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi, np. komendy policji, pogotowia ratunkowego

– sygnalizowanie potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia, zwracanie się do osób, które mogą tej pomocy udzielić

– rozwijanie myślenia logicznego poprzez układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń

– wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka

– nabywanie właściwego stosunku do ludzi niewidomych, głuchoniemych, u których zaburzone są pewne zmysły

– wyjaśnianie podziału drzew na liściaste i iglaste

– poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy)