Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

CZERWIEC 2022

 1. Dzieci świata
 2. W zoo
 3. Jedziemy na wakacje
 4. Witamy lato

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Zapoznanie z tradycją i kulturą innych narodów; Budowanie szacunku dla innych narodów; Odczuwanie przynależności do swojego narodu; Doskonalenie umiejętności nazywania i rozpoznawania wartości związanych z zachowaniami społecznymi; Zapoznanie z prawami i potrzebami dzieci; Zwrócenie uwagi na dostrzeganie i respektowanie praw i obowiązków swoich i innych osób;  Zachęcanie do współdziałania w zabawie oraz szukania wsparcia w sytuacjach trudnych emocjonalnie;
 • Zapoznanie ze zwierzętami mieszkającymi w zoo; Rozwijanie życzliwości i troski wobec zwierząt; Zachęcanie do poszukiwania informacji o zwierzętach w źródłach książkowych; Rozbudzanie zainteresowania zwierzętami egzotycznymi;
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania pojazdów na wodne, lądowe i powietrzne; Utrwalenie nazw numerów alarmowych; Przypomnienie zasad poruszania się po ulicy; Przypomnienie zasad bezpieczeństwa; Zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
 • Zapoznanie ze zjawiskami związanymi z latem; Zwrócenie uwagi na konieczność dopasowywania aktywności i ubioru do pory roku; Uświadomienie zagrożeń, zwrócenie uwagi na unikanie ich; Ukazanie bezpiecznych sposobów spędzania wakacji na wsi, w mieście, nad morzem, w górach, w lesie; Utrwalenie własnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania; Przypomnienie najważniejszych miast i regionów Polski; Zapoznanie z nazwami popularnych roślin; Uświadomienie, że są rośliny chronione i trujące;
 • Usprawnianie aparatu artykulacyjnego; Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; Rozwijanie umiejętności koncentracji; Utrwalenie poznanych liter; Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz formułowania prawidłowych odpowiedzi na zadawane pytania; Doskonalenie umiejętności dzielenia prostych wyrazów na sylaby; Rozwijanie umiejętności wyróżniania głosek w słowach; Doskonalenie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów; Rozwijanie umiejętności pisania liter po śladzie i samodzielnie oraz kreślenia szlaczków i elementów literopodobnych;
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi; Doskonalenie umiejętności określania liczebności zbiorów, a także przeliczania elementów za pomocą liczebników; Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonej cechy (wielkość, kształt, kolor); Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania znaków i symboli matematycznych; Utrwalenie cyfr 1-9 oraz liczby 10; Rozwijanie umiejętności rozróżniania figur geometrycznych płaskich: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; Doskonalenie umiejętności układania przedmiotów zgodnie z podanym rytmem oraz wykonywania ćwiczeń związanych z kodowaniem; Doskonalenie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni; Utrwalenie nazw pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
 • Rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce i do muzyki; Rozwijanie poczucia rytmu; Doskonalenie umiejętności słuchania muzyki; Zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach ruchowych; Zapoznanie z nowymi piosenkami; Doskonalenie umiejętności właściwego reagowania na sygnały dźwiękowe; Zachęcanie do muzykowania z użyciem instrumentów.
 • Doskonalenie umiejętności plastycznych oraz grafomotorycznych; Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej; Doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej; Kształtowanie prawidłowej postawy ciała.