Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Wrzesień 2021

 1. Dzień dobry przedszkole!
 2. Wakacje się skończyły
 3. Koniec lata w sadzie i w ogrodzie
 4. Kolorowy park

Zadania dydaktyczno – wychowawcze:

 • tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiających dzieciom poznawanie siebie, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz wdrażanie do ich przestrzegania, zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabawy,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, ćwiczenie słuchu fonematycznego, rozwijanie koncentracji uwagi
 • ćwiczenie orientacji w przestrzeni, utrwalanie orientacji w schemacie własnego ciała, doskonalenie umiejętności klasyfikacji według określonej cechy, rozwijanie umiejętności liczenia,
 • utrwalanie wiadomości na temat najbardziej znanych miejsc w Polsce, rozwijanie zainteresowania pięknem ojczyzny, budzenie świadomości narodowej
 • zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonanych z nich przetworów, rozwijanie wrażliwości wzrokowej, węchowej, smakowej i dotykowej,
 • wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej, rozwijanie sprawności plastycznych, doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej