Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Wrzesień 2022

 1. Co słychać w przedszkolu?
 2. Jak być superbezpiecznym?
 3. Jakie są moje supermoce?
 4. Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiających dzieciom poznawanie siebie; Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych; Rozwijanie kompetencji społecznych; Ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz wdrażanie do ich przestrzegania;
 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej; Uwrażliwianie na potrzeby innych; Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji za pomocą słów i mimiki twarzy
 • Poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa; Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicy; Poznanie numerów alarmowych; Przestrzeganie przed rozmową z nieznajomymi; Zapoznanie z zasadami udzielenia pierwszej pomocy; Poznanie i utrwalenie zasad bezpieczeństwa związanych z przedmiotami i miejscami niebezpiecznymi, które mogą się znajdować w domu;
 • Wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka; Rozwijanie wrażliwości wzrokowej, węchowej, smakowej i dotykowej; Uświadomienie, jak dbać o zdrowie; Zapoznanie z podstawowymi emocjami oraz sposobami radzenia sobie z nimi w różnych sytuacjach; Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich umiejętności i zainteresowań;
 • Poznanie oznak jesieni; Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie i ogrodzie; Rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonanych z nich przetworów; Zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym; Rozwijanie aktywności badawczej;
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego; Doskonalenie umiejętności dzielenia prostych wyrazów na sylaby; Kształtowanie umiejętności wyróżniania głoski w słowach; Rozwijanie percepcji słuchowej;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania utworów literackich oraz wypowiadania się na ich temat; Rozwijanie mowy; Doskonalenie umiejętności koncentracji;
 • Rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni; Doskonalenie umiejętności szacowania liczebności zbiorów, a także przeliczania elementów za pomocą liczebników; Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonej cechy; Doskonalenie umiejętności rozróżniania figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; Kształtowanie umiejętności określania kierunków, rozróżniania lewej i prawej strony; Wdrażanie do układania przedmiotów zgodnie z podanym rytmem oraz wykonywania ćwiczeń związanych z kodowaniem;
 • Rozwijanie poczucia rytmu; Doskonalenie umiejętności słuchania muzyki oraz poruszania się przy niej; Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na sygnały dźwiękowe; Zapoznanie z nowymi piosenkami; Zachęcanie do aktywnego udziału w zbiorowym śpiewie;
 • Doskonalenie sprawności manualnej; Rozwijanie umiejętności plastycznych;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci; Zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach ruchowych; Doskonalenie pamięci wzrokowej, spostrzegawczości oraz umiejętności logicznego myślenia.