Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

PAŹDZIERNIK 2022

 1. Jak jesienią dbać o zdrowie?
 2. Kto może być nauczycielem?
 3. W co się bawi z nami jesienny wiatr?
 4. Jakie plany na jesień mają zwierzęta?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Kształtowanie nawyków prozdrowotnych; Zapoznanie z zawodem lekarza; Poznanie lekarzy różnych specjalności; Poznanie piramidy zdrowego odżywiania; Uświadomienie, że podstawą zachowania zdrowia jest racjonalne żywienie, ruch oraz odpoczynek;
 • Zapoznanie z pracą nauczyciela; Uświadomienie na czym polega praca nauczyciela; Kształtowanie szacunku wobec osób wykonujących ten zawód;
 • Poznanie roli wiatru w życiu roślin i ludzi; Uświadomienie jak powstaje energia z wiatru; Ukazanie jak oszczędzać energię; Kształtowanie umiejętności właściwego doboru stroju do pogody; Rozwijanie aktywności badawczej;
 • Wzbogacanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt; Zapoznanie ze sposobami adaptacji zwierząt do zmieniających się pór roku; Uświadomienie, które ptaki odlatują, które przylatują, a które pozostają w Polsce na zimę;
 • Rozwijanie mowy; Rozwijanie słuchu fonematycznego; Doskonalenie umiejętności dzielenia prostych wyrazów na sylaby; Kształtowanie umiejętności wyróżniania głoski w słowach; Rozwijanie percepcji słuchowej; Zapoznanie z literami: a, A, l. L, o, O, m, M; Wdrażanie do rozpoznawania i nazywania poznanych liter;
 • Doskonalenie umiejętności słuchania utworów literackich oraz wypowiadania się na ich temat; Rozwijanie umiejętności koncentracji;
 • Poznanie cyfr: 1, 2, 3, 4; Doskonalenie umiejętności liczenia; Utrwalanie pojęcia: para; Rozwijanie umiejętności rozróżniania figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonej cechy; Rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni; Kształtowanie umiejętności określania kierunków, rozróżniania lewej i prawej strony; Wdrażanie do układania przedmiotów zgodnie z podanym rytmem oraz wykonywania ćwiczeń związanych z kodowaniem;
 • Zapoznanie z nowymi piosenkami; Zachęcanie do aktywnego udziału w zbiorowym śpiewie; Kształtowanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni; Rozwijanie poczucia rytmu; Doskonalenie umiejętności słuchania muzyki oraz poruszania się przy niej; Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na sygnały dźwiękowe;
 • Doskonalenie sprawności manualnej; Rozwijanie umiejętności plastycznych; Rozwijanie kreatywności;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci; Zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach ruchowych;
 • Doskonalenie pamięci wzrokowej, spostrzegawczości oraz umiejętności logicznego myślenia.