Procedura Covid-19

Wytyczne dla rodziców

  1. Do Przedszkola nr 42 w Lublinie  może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu. Rodzice posyłający dziecko do placówki  mają obowiązek złożenia deklaracji  o stanie zdrowia dziecka wg formularza określonego jako Załącznik nr 1 do Procedury.

2. Każdy rodzic/ opiekun dziecka uczęszczającego zobowiązany jest zapoznać się i stosować pkt 4 procedury dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19  na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337) oraz podpisać Załącznik nr 2: Oświadczenie rodziców o zapoznaniu się z punktem 4 procedury dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, a także załącznik nr 9: Oświadczenie rodzica/opiekuna dotyczące  świadomości ryzyka zakażenia patogenami przenoszonymi drogą kropelkową.

3. Dzieci przyjmowane są do przedszkola zgodnie z zadeklarowanymi przez rodziców godzinami pobytu dziecka w przedszkolu w godzinach od 6:00 do 8:30.

4. Zabronione jest przynoszenie do oddziału przedszkolnego i zabieranie z oddziału przedszkolnego niepotrzebnych przedmiotów (np. bidony, butelki itp.) lub zabawek.

5. Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z oddziału przedszkolnego  mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. W szatni, na terenie wyznaczonym, może przebywać maksymalnie 2 rodziców/opiekunów wraz z dzieckiem/dziećmi.

6. Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z oddziału przedszkolnego mają obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek lub przyłbic oraz dezynfekcji rąk lub założenia rękawiczek jednorazowych, wchodząc do budynku. Przedszkole nie zapewnia rękawiczek, maseczek ani przyłbic.

7. Dziecko do szatni i sali zajęć odprowadza/przyprowadza osoba dyżurująca w szatni, wyznaczona przez dyrektora. Rodzice pomagają przebrać się dziecku z zachowaniem zasady: maksymalnie 2 rodziców/opiekunów wraz z dzieckiem/dziećmi może przebywać w części wspólnej podmiotu z zachowaniem między sobą odległości min. 1,5m. Rodzice zobowiązani są do rejestracji godzin wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola za pomocą indywidualnego PIN-u z zachowaniem dystansu i obowiązku zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki oraz dezynfekcji rąk lub założenia rękawiczek jednorazowych, wchodząc do budynku.

8. Rodzice / opiekunowie  są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

9. Dziecko przejawiające  niepokojące objawy infekcji,  zostanie umieszczone w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

10. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do odbierania telefonu od dyrektora bądź nauczyciela oraz natychmiastowego odebrania dziecka (w przeciągu max. 30 minut), w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Personel placówki będzie komunikował się z rodzicami/opiekunami dziecka telefonicznie.

11. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania placówki  o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19stwierdzonego u dziecka, rodzica/opiekuna dziecka lub innej osoby zamieszkującej wspólnie z dzieckiem w jednym gospodarstwie domowym.

12. Jeżeli u dziecka wystąpiły niepokojące objawy infekcji, rodzice/opiekunowie zobowiązują się napisać oświadczenie o stanie zdrowia dziecka, przed ponownym powrotem do oddziału przedszkolnego.