Ogłoszenie dla Rodziców

Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin informuje, że w obliczu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej miasto Lublin podejmuje szereg działań mających na celu troskę o zdrowie swoich mieszkańców. Działania profilaktyczne są jednym z podstawowych narzędzi walki z pandemią, co potwierdzają krajowe i międzynarodowe wytyczne medyczne wskazujące na zasadność zwiększenia liczby szczepień przeciw grypie u dzieci w dobie pandemii COVID-19.

W związku z tym, że dostęp do szczepień przeciwko grypie jest w tym sezonie znacznie ograniczony i nie zaspokaja zwiększonego popytu, Wydział Zdrowia i Profilaktyki, kierując się troską o zdrowie mieszkańców Lublina, prowadzi działania mające na celu zapewnienie szerszego dostępu do szczepień dla dzieci i młodzieży w wieku 2-18 lat.

Szczepienia mogłyby być realizowane odpłatnie (koszt szczepionki 95,75 zł + koszt badania i wykonania szczepienia) w przychodniach w miesiącu grudniu 2020, szczepionką donosową FluenzTetra. Termin ten daje możliwość zwiększenia ochrony przed szczytem sezonu grypowego, który przypada na okres styczeń-marzec.

Szczegółowa lista podmiotów realizujących szczepienia zostałaby udostępniona przez Wydział Zdrowia i Profilaktyki po oszacowaniu zainteresowania z Państwa strony. Forma zapisów na szczepienia oraz pozostałe warunki, w tym ostateczna cena za szczepienie, ustalone zostaną przez poszczególne przychodnie.

W związku z tym prosimy o informację od tych z Państwa, którzy byliby zainteresowani zaszczepieniem swoich dzieci, a mają trudność z dostępem do szczepionki. Zainteresowanych rodziców prosimy o przesłanie tej informacji na adres mailowy poczta@p42.lublin.eu do 12 listopada 2020.

Zebrane informacje pozwolą na zamówienie niezbędnej liczby szczepionek. Szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania w tej sprawie zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Rekrutacja kadry medycznej do szpitala tymczasowego

Wojewoda Lubelski
poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy
w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19
z terenu województwa lubelskiego

W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej. Rosnąca liczba chorych w powiązaniu z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami.

Wychodząc naprzeciw konieczności zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego oraz realizując misję wyznaczoną przez Rząd RP, Wojewoda Lubelski PILNIE poszukuje osób gotowych do podjęcia pracy w organizowanym w Lublinie szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19, przede wszystkim z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w podmiotach leczniczych systemu ochrony zdrowia.

W szczególności poszukuje się następujących lekarzy specjalistów lub lekarzy kończących szkolenie specjalistyczne w zakresie:

 • anestezjologii i intensywnej terapii,
 • chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem pneumonologii,
 • medycyny ratunkowej,
 • wszystkich dziedzin chirurgicznych – szczególnie pożądani są lekarze chirurdzy posiadający podstawowe umiejętności obsługi respiratora,
 • neonatologii posiadający umiejętności obsługi respiratora,
 • neurologii,
 • medycyny rodzinnej.

Ponadto poszukuje się personelu pielęgniarskiego celem udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu:

 • anestezjologii i intensywnej opieki medycznej,
 • chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem pneumonologii,
 • chirurgii,
 • neurologii,
 • medycyny ratunkowej.

Zakres obowiązków związanych z pracą w szpitalu tymczasowym będzie określany w zależności
od specjalizacji oraz zakresu umiejętności deklarowanej po przyjęciu do pracy.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKIEROWANIA DO PRACY W SZPITALU TYMCZASOWYM

1. Kto i na jakiej podstawie prawnej kieruje osoby do pracy?

Podstawą do skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii jest art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 t.j.).
Decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje właściwy Wojewoda, a w razie skierowania do pracy na obszarze innego województwa – minister właściwy do spraw zdrowia.

2. Kogo można skierować do pracy?

Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą zostać skierowani pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, a także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.

3. Kto nie podlega skierowaniu do pracy?

Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:

 • osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
 • kobiety w ciąży;
 • osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
 • osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
 • osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
 • inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;
 • osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto w przypadku, gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

4. Czy osobie skierowanej do pracy przysługuje wynagrodzenie za pracę w podmiocie, do którego została skierowana i w jakiej wysokości?

Aktualnie osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska.

W związku z przyjęciem w dniu 22 października 2020 r. przez Sejm RP nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (ustawa jest nadal procedowana), planowane jest podwyższenie pensji personelu medycznego skierowanego przez Wojewodę do 200 proc. z dotychczasowego 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy.

Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy
przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.

5. Na jakiej podstawie osoba skierowana wykonuje pracę w podmiocie, do którego została skierowana?

Podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna, wskazana w decyzji o skierowaniu do pracy, nawiązują z osobą skierowaną do pracy stosunek pracy na czas wykonywania określonej pracy, na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji.

6. Jakie inne, poza wynagrodzenie za pracę, świadczenia przysługują osobie skierowanej do pracy?

Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania lub wyżywienia.

7. Czy osobie skierowanej do pracy przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy?

Tak, osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji o skierowaniu do pracy. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy.

8. Czy osoba, która nie podlega skierowaniu do pracy, może zostać skierowana na własną prośbę?

Tak, osoba, która znajduje się w kategorii osób, które nie podlegają kierowaniu do pracy (pkt 3), może zgłosić się dobrowolnie do pracy na podstawie skierowania. Taka osoba zostanie skierowana do pracy jeżeli podpisze oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na skierowanie do pracy.

9. Na jaki okres czasu Wojewoda może skierować do pracy?

Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres
do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.

10. Czy można odwołać się od decyzji Wojewody o skierowaniu do pracy?

Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji. Od decyzji Wojewody przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia. Wniesienie środka odwoławczego nie wstrzymuje wykonania decyzji, co oznacza, że pomimo wniesienia odwołania należy stawić się
do pracy w miejscu i czasie wskazanym w decyzji.

11. Czy osoba kierowana do pracy musi dostać decyzję na piśmie?

Decyzje o skierowaniu do pracy mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie. Ponadto decyzje te nie wymagają uzasadnienia.
Jednocześnie decyzje przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie
po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób.

12. Czy osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę u dotychczasowego pracodawcy?

Przez czas trwania obowiązku pracy, z osobą skierowaną do pracy przy zwalczaniu epidemii nie może być rozwiązany dotychczasowy stosunek pracy ani nie może być dokonane wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że istnieje podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika albo w przypadku zmiany lub uchylenia decyzji.

13. Jakie konsekwencje grożą za niepodporządkowanie się decyzji o skierowaniu do pracy?

Osoba, która nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy przy zapobieganiu oraz zwalczaniu epidemii, podlega karze grzywny w wysokości do 5 tys. zł oraz karze administracyjnej od 5 tys. zł do 30 tys. zł. Ponadto na osobę, która w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy, może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości od 5 tys. zł do 30 tys. zł.

Konsultacje

DRODZY RODZICE!!!

INFORMUJEMY, ŻE DWA RAZY W MIESIĄCU (W DRUGIM I CZWARTYM TYGODNIU) POD NUMEREM TELEFONU 81 7461613 BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ KONSULTACJE TELEFONICZNE DLA RODZICÓW Z UDZIAŁEM NAUCZYCIELEK POSZCZEGÓLNYCH GRUP.

Gr. I Magdalena Alsahwi piątek 16.00-16.30

Gr. II Monika Charmas środa 15.30 -16.00,

          Barbara Łazuka czwartek 15.30-16.00

Gr. III Jolanta Oszatowska wtorek 16.00-16.30

           Anna Wnuk-Przegalińska środa 16.00-16.30

Gr. IV Anna Kołodziej wtorek 15.00-15.30

Gr. V Jolanta Dziaduch poniedziałek 15.00-15.30

Drodzy Rodzice!

 Informujemy, iż z dniem 19.10.2020r. przedszkole wznawia działalność.                                                           

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym i włączeniem Lublina do czerwonej strefy, rygorystycznie będziemy przestrzegać zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

Zasady przyprowadzania dzieci:

 1. Rodzic w maseczce wprowadza dziecko do holu przedszkola, obowiązkowo dezynfekuje ręce. W holu przedszkola może przebywać zgodnie z przepisami 2 rodziców przyprowadzających dzieci do przedszkola. Drzwi do przedszkola będą zamknięte.
 2. Rodzic żegna się z dzieckiem bez zdejmowania maseczki.
 3. Dziecko przejmuje pracownik przedszkola i pomaga przy rozbieraniu.
 4. Rodzic rejestruje godzinę wejścia dziecka do przedszkola i opuszcza budynek przedszkola.
 5. Czas pobytu w budynku przedszkola ograniczamy do minimum.
 6. Rodzic nie wchodzi do szatni przedszkola.

Zasady odbierania dzieci z przedszkola:

 1.  Odbiór dzieci od godziny 13:00.
 2. W holu przedszkola może przebywać zgodnie z przepisami 2 rodziców odbierających dzieci z przedszkola. Po dziecko do przedszkola wchodzi tylko jeden rodzic/opiekun. Osoba odbierająca dziecko musi mieć zasłonięte usta i nos maseczką i zdezynfekować ręce po wejściu do przedszkola. Pracownik przedszkola pomaga dziecku w nałożeniu butów i podaje mu ubrania, dziecko z ubraniem przechodzi do swojego rodzica.
 3. Rodzic ubiera dziecko, rejestruje godzinę wyjścia dziecka z przedszkola i opuszcza przedszkole.
 4.  Następna osoba może wejść do holu przedszkola wówczas, gdy rodzic z dzieckiem opuści przedszkole. Pozostali rodzice czekają na zewnątrz.
 5.  Szanując swój czas oraz dbając o zdrowie własne i innych prosimy o szybkie ubieranie dzieci i opuszczenie budynku przedszkola.

Uwaga! Ważne!

W związku z wystąpieniem w przedszkolu potwierdzonego wynikami badań przypadku zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika placówki, w okresie od 14.10.2020 do 16.10.2020 (od środy do piątku) zostają zawieszone zajęcia we wszystkich grupach.

W tym czasie nie ma kwarantanny, jest zdalne nauczanie.

Święto Drzewa

Dziś w przedszkolu obchodziliśmy Święto Drzewa. Rozmawialiśmy o tym, jakie znaczenie dla człowieka i zwierząt mają drzewa, jak są zbudowane oraz jakie są ich gatunki. Nazywaliśmy owoce drzew, rozpoznawaliśmy liście z poszczególnych gatunków, a na koniec każda grupa zrobiła pracę plastyczną związaną z dzisiejszym świętem. Można je będzie oglądać w szatni naszego przedszkola.

Kilka zdjęć można zobaczyć w galerii 🙂

Zgłaszanie nieobecności

DRODZY RODZICE!!!

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZGŁASZANIA KAŻDORAZOWEJ NIEOBECNOŚCI DZIECKA DZIEŃ WCZEŚNIEJ LUB W DNIU NIEOBECNOŚCI DO GODZ. 8.30 ZAZNACZAJĄC NIEOBECNOŚĆ W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM, WYSYŁAJĄC SMSA NA NUMER KOMÓRKOWY DYREKTORA: 661313397 LUB WYSYŁAJĄC E-MAILA NA ADRES: poczta@p42.lublin.eu

Świętowanie radosnego dnia

Dziś w przedszkolu obchodziliśmy Dzień Przedszkolaka. Były śmiechy, zabawy, tańce, ale też poważne rozmowy o tym, co to znaczy być przedszkolakiem 🙂 To był miły dzień 🙂

(zdjęcia w galerii)